Domki pod lasem

Rusinowo – Jarosławiec

Regulamin
 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 2. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych
 3. Przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 4. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.
 5. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.
 6. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu.
 7. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
 9. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 10. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.
 11. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.
 12. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
 13. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 14. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 15. Każdy domek ma zagwarantowane i oznaczone 2 miejsce parkingowe.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka.
 17. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku.
 18. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 20. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 21. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 22. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ
 23. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.
 24. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka.
 25. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
 26. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.